ប្រ៉ូម៉ូសិន

New Metfone App

22 Feb, 2018

My Metfone

ទាញយកកម្មវិធី My Metfone ឥឡូវនេះដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដូចជាៈ មើលប្រវត្តិការកាត់ទឹកប្រាក់ដែលបានហៅចេញ & លេងអ៊ីនធើណិត, ភ្ជាប់គំរោងផ្សេងៗ, បញ្ចូលទឹកប្រាក់, និងឆេកសមតុល្យទឹកប្រាក់។

សូមចូលទៅកាន់វ៉េបសាយៈ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metfone.selfcare&hl=en (Android), https://goo.gl/L9o18B (iOS) ដើម្បីទាញយក.