ប្រូម៉ូសិន

គម្រោងប្តូរលុយ

ទទួលបានច្រើនរហូតដល់៣០ដងជាមួយកម្មវិធីប្តូរលុយ!​ លុយ១ដុល្លារប្តូរបាន​៣០ដុល្លារ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​​ប្រព័ន្ធ​​និងលេងអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

 

លុយគណនី គោល

លុយប្តូរបាន របៀបប្តូរ
១0 សេន ១ ដុល្លារ *១៦៧*១០#
២0 សេន ៣ ដុល្លារ *១៦៧*២០#
៥០ សេន ៩ ដុល្លារ *១៦៧*៥០#
១ ដុល្លារ ៣០ដុល្លារ *១៦៧*១០០#
២ ដុល្លារ ៦០ ដុល្លារ *១៦៧*២០០#

ប្តូរលុយ

ទទួលបានច្រើនរហូតដល់៣០ដងជាមួយកម្មវិធីប្តូរលុយ! លុយ១ដុល្លារ ប្តូរបាន៣០ដុល្លារ សម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធនិង លេងអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

លុយគណនី

គោល
លុយប្តូរបាន របៀបប្តូរ សុពលភាពលុយប្តូរ
ប្តូរខ្លួនឯង ប្តូរអោយអ្នកដទៃ* 4Ever គម្រោងផ្សេងៗ
១0 សេន ១ ដុល្លារ *១៦៧*១០#

*១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*១០#

  ១ថ្ងៃ
២០ សេន ៣ ដុល្លារ *១៦៧*២០#

*១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០#

១ថ្ងៃ ២ថ្ងៃ
៥០ សេន ៩ ដុល្លារ *១៦៧*៥០#

*១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*៥០#

២ថ្ងៃ ៦ថ្ងៃ
១ ដុល្លារ ៣០ ដុល្លារ *១៦៧*១០០#

*១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*១០០#

៤ថ្ងៃ ១២ថ្ងៃ
២ ដុល្លារ ៦០ ដុល្លារ *១៦៧*២០០#

*១៦៧*លេខទូរស័ព្ទ*២០០#

៨ថ្ងៃ ២៤ថ្ងៃ

ឧទាហរណ៍:

  • ប្តូរលុយ ១ដុល្លារ = ៣០ដុល្លារ = ៦00 នាទី (១០ម៉ោង) = ១៥00មេហ្គាបៃ
  • ប្តូរលុយ ២ដុល្លារ = ៦០ដុល្លារ = ១២០០នាទី (២០ម៉ោង) = ៣000មេហ្គាបៃ

សំគាល់

  • លុយដែលប្តូរបានសម្រាប់ប្រើបា្រស់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង លេង អ៊ីនធើណិត។
  • *នឹងត្រូវបានកាត់ថ្លៃសេវា១សេន ពីគណនីរបស់អ្នក នៅពេលប្តូរលុយទៅអោយ​​​លេខ​អ្នកដទៃ។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេៗ

  • អតិថិជនអាចប្តូរលុយច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែសម្រាប់សុពលភាពប្តូរលុយនឹងមិនត្រូវបានបូក​បន្ថែមឡើយ​ តែវាអាស្រ័យលើសុពលភាពលុយប្តូរវែងជាងគេ។
  • ដើម្បីប្រតិបត្តការប្តូរលុយ លេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើចេញ និង លេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល ត្រូវតែដំណើរការជាធម្មតា។ 
  • លុយដែលប្តូរបានសម្រាប់ប្រើបា្រស់ក្នុងប្រព័ន្ធ និង លេង អ៊ីនធើណិត។
  • *នឹងត្រូវបានកាត់ថ្លៃសេវា១សេន ពីគណនីរបស់អ្នក នៅពេលប្តូរលុយទៅអោយ​​​លេខ​អ្នកដទៃ។