ការកំសាន្ត

ការកំសាន្ត

 

Mobile Legends Bang Bang គឺជាគម្រោងកញ្ចប់ទិន្នន័យដែលអ្នក​រីករាយក្នុងការលេង Mobile Legend និង TikTok ជាមួយអ៉ីនធឺណិតល្បឿនលឿន!

 

តម្លៃសេវាកម្ម

កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ចំណាយ 70 សេន/30ថ្ងៃ នៅពេលដែលអតិថិជនភ្ជាប់កញ្ចប់ប្រចាំខែដោយជោគជ័យ ពួកគេនឹងទទួលបានទិន្នន័យដើម្បីលេង MLBB & TikTok រយៈពេល 30 ថ្ងៃ។

កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចំណាយ 30 សេន/7ថ្ងៃ នៅពេលដែលអតិថិជនភ្ជាប់កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ដោយជោគជ័យ ពួកគេនឹងទទួលបានទិន្នន័យដើម្បីលេង MLBB & TikTok រយៈពេល 7 ថ្ងៃ។

 

របៀបភ្ជាប់គម្រោង

តាមរយៈ SMS

  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្ញើ ON30 ទៅកាន់លេខ 1514 (គម្រោងនឹងបន្ដដោយស្វ័យប្រវត្តិ - តម្លៃ 30 សេន/7ថ្ងៃ)
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ផ្ញើ ON100 ទៅកាន់លេខ 1514 (គម្រោងនឹងបន្ដដោយស្វ័យប្រវត្តិ - តម្លៃ 70 សេន/30ថ្ងៃ)

តាមរយៈ USSD

  • កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍៖ ចុច *1514*30# (គម្រោងនឹងបន្ដដោយស្វ័យប្រវត្តិ តម្លៃ 30 សេន/7ថ្ងៃ)
  • កញ្ចប់ប្រចាំខែ៖ ចុច *1514*100# (គម្រោងនឹងបន្ដដោយស្វ័យប្រវត្តិ តម្លៃ 70សេន/30ថ្ងៃ)

 

របៀបផ្ដាច់សេវាកម្ម៖
តាមរយៈ SMS៖ ផ្ញើ OFF ទៅលេខ 1514
តាមរយៈ USSD៖ ចុច *1514*0#
ណែនាំពីរបៀប្រើប្រាស់៖ ផ្ញើ HELP ទៅលេខ 1514

លក្ខខណ្ឌ

  • ថ្លៃសេវានឹងត្រូវគិតក្នុងគណនីគោលតែប៉ុណ្ណោះ
  • អតិថិជនអាចរីករាយនឹងការប្រើប្រាស់ 3G/4G និងត្រូវប្រើប្រាស់ទូរសព្ទស្មាតហ្វូន
  • សេវាកម្មនឹងត្រូវបានភ្ជាប់បន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ