ប្រូម៉ូសិន

ដាតាអស្ចារ្យ

 

គម្រោងដាតាអស្ចារ្យ 

 

 

ដាតាអស្ចារ្យ ដាតាអស្ចារ្យផ្លឹស 1 ដាតាអស្ចារ្យផ្លឹស 1.5
តម្លៃ $1/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ) $1.5/សប្តាហ៍ (7 ថ្ងៃ)
អត្ថប្រយោជន៍ 8GB 15GB

ខល និងផ្ញើសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធ)

60 នាទី + 60 សារ 100 នាទី + 100 សារ

ដើម្បីភ្ជាប់

*1535*8#

*1535*15#

 

 

គម្រោងដាតាអស្ចារ្យប្រចាំខែ គឺជាគម្រោងថ្មី ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត នាទីហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធ និងសាផ្ញើក្នុងប្រព័ន្ធជាច្រើន។

ជាមួយនឹងគម្រោងថ្មីនេះផងដែរ អ្នកនឹងកាន់តែមានភាពរីករាយជាមួយនឹងការកម្សាន្ត ការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជាដើម។

 

សូមជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយខាងក្រោមដែលអ្នកពេញចិត្តបំផុត ដើម្បីភ្ជាប់ឥឡូវនេះ!

 

 

គម្រោង ដាតាអស្ចារ្យស្តង់ដា ដាតាអស្ចារ្យបណ្តាញសង្គម ដាតាអស្ចារ្យកម្សាន្ត និងហ្គេម
តម្លៃ $1/សប្តាហ៍(7 ថ្ងៃ) $1.5/សប្តាហ៍(7 ថ្ងៃ) $1.5/សប្តាហ៍(7 ថ្ងៃ)
អត្ថប្រយោជន៍ 5GB 5GB + 5GB
(Facebook, WhatsApp, WeChat, LINE)
5GB + 5GB
(YouTube, MLBB, PUBG, CamID)

ខល និងផ្ញើសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធ)

500 នាទី + 500 សារ 500 នាទី + 500 សារ 500 នាទី + 500 សារ
ដើម្បីភ្ជាប់ *1535*1# *1535*2# *1535*3#

 

 

ដាតាអស្ចារ្យ ដាតាអស្ចារ្យប្រចាំខែ ដាតាអស្ចារ្យប្រចាំខែ
តម្លៃ $4/ខែ (30 ថ្ងៃ) $6/ខែ (30 ថ្ងៃ)
អត្ថប្រយោជន៍ 25GB 50GB

ខល និងផ្ញើសារ (ក្នុងប្រព័ន្ធ)

2500 នាទី + 2500 សារ 5000 នាទី + 5000 សារ

ដើម្បីភ្ជាប់

*1535*5# *1535*6#

 

 

គោលការណ៍​ និងលក្ខខណ្ឌ

  • គម្រាងដាតាអស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែទាំងអស់គឺបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • អតិថិជនអាចភ្ជាប់គម្រោងបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកភ្ជាប់កាន់តែច្រើន អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន
  • អតិថិជនអាចប្តូរគម្រោងពីកញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ទៅប្រចាំខែ ឬពីកញ្ចប់ប្រចាំខែទៅសប្តាហ៍ ហើយទិន្នន័យ ចំនួននាទី និងចំនួនសារទាំងអស់នឹងត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នា
  • ដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យ ចំនួននាទី និង ចំនួនសារ សូមចុច *1535*097#