បញ្ចូលលុយ

មិត្តហ្វូនផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវជំរើសជាច្រើននៃការបញ្ចូលលុយ។ លោកអ្នកបញ្ចូលលុយ​កាន់តែច្រើននឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនកាន់តែច្រើន

  • បញ្ចូលលុយតាមរយ:សន្លឹកកាតកោស
  • បញ្ចូលលុយតាមរយ: Anypay
  • បញ្ចូលលុយតាមរយ:  eMoney

 

សន្លឹកកាតកោស Anypay អ៊ី-ម៉ាន់នី សុពលភាព
50 សេន < $1 < $1 3 ថ្ងៃ
$1 $1 - $1.99 $1 - $1.99 7 ថ្ងៃ
$1.50 $1.50 - $1.99 $1.50 - $1.99 7 ថ្ងៃ
$2 $2 - $4.99 $2 - $4.99 14 ថ្ងៃ
$5 $5 - $9.99 $5 - $9.99 30 ថ្ងៃ
$10 $10 - $19.99 $10 - $19.99 60 ថ្ងៃ
$20 $20 - $49.99 $20 - $49.99 100 ថ្ងៃ
$50 > $50 > $50 200 ថ្ងៃ

 

  • ឧទាហរណ៍: ចុច *1203*1234567891423#
  • ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលុយ: ចុច  *1201#
  • ការបញ្ចូលលុយតាមរយ: Anypay មាននៅតាមភ្នាក់ងារចែកចាយនិងសាខាលក់របស់មិត្តហ្វូននៅ

    ទូទាំងប្រទេស។

  • ដើម្បីបញ្ចូលលុយតាមរយ:អ៊ី-ម៉ាន់នី: ចុច *1568#   ជ្រើសរើសលេខ ៣ បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ បញ្ចូលចំនួនលុយ បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់  ចុចលេខ 1ដើម្បីបញ្ជាក់។