ព័ត៌មានបន្ថែម

ព័ត៌មានបន្ថែម

សេវាកម្មបណ្ណាល័យព័ត៌មាន គឺជាសេវាកម្មដែលអតិថិជនមិត្តហ្វូនទាំងអស់រូមទាំងអតិថិជនប្រើទូរស័ព្ទ​​ លើតុនិងអតិថិជនប្រើទូរស័ព្ទដៃអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹងសេវាកម្មថ្មីរបស់មិត្តហ្វូនជាមួយនិងសេវាកម្មបណ្ណាល័យព័ត៌មានលោកអ្នកនិងទទួលបានព័ត៌មានស្តីអំពី​អាត្រាប្តូរប្រាក់ តំលៃទិញលក់មាស តំលៃទូរស័ព្ទ តំលៃទំនិញនានា​ នៅលើទីផ្សារ ដំណឹងព្យាករណ៏អាកាសធាតុ​ ​ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃ រឿងកំប្លែង ព័ត៌មានថ្មីៗ សុខភាពចំណីអាហារ សុខភាពទូទៅ រួមទាំង​​ សេវាកម្មកាត់សុបិន្ត។ លោកអ្នកនិងទទួលបានសារចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់​ថ្ងៃអាទិត្យ។

 

តម្លៃ​សេវាកម្ម

 • Life Tips: 10 សេន/សប្តាហ៍
 • Good & Bad day: 10 សេន/សប្តាហ៍
 • Kat Soben: 5 សេន/ថ្ងៃ
 • Dream: 5 សេន/ថ្ងៃ
 • Food & Beauty: 2 សេន/ថ្ងៃ
 • Exchange Rate: 2 សេន/ថ្ងៃ
 • Gold Price: 2 សេន/ថ្ងៃ
 • Phone Price: 2 សេន/ថ្ងៃ
 • Football Score: 2 សេន/ថ្ងៃ
 • Weather: 2 សេន/ថ្ងៃ

 

ដើម្បីចុះឈ្មោះសេវាកម្ម

 • ផ្ញើពាក្យ LT to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ GD to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ DK to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ DE to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ FB to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ USD to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ​ GOLD to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ P or PHONE to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ S or SCORE to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ WT [Province Code] to 1575

 

របៀបលុបចោលសេវាកម្ម

 • ផ្ញើពាក្យ OFF LT to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF GD to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF DK to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF DE to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF FB to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF USD to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF GOLD to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF P or PHONE to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF S or SCORE to 1575
 • ផ្ញើពាក្យ OFF WT [Province Code] to 1575

 

លក្ខខណ្ឌ

 • សម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន អតិថិជនប្រចាំខែ និងប្រើប្រាស់ 3G/4G & Wifi
 • តម្លៃប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទនឹងត្រូវបានកាត់ចេញពីសមតុល្យមូលដ្ឋាន
 • ប្រព័ន្ធនឹងត្រូវបានគិតថ្លៃឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ