សេវាកម្មផ្សេងៗ

Missed Call Alert

សេវាកម្មផ្សេងៗ

MCA គឺ​ជា​ជំនួយ​ការ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ជួយ​កត់ត្រា​នៅ​ការ​ហៅ​ខកខាន​តាមរយៈ​សារ​ជា​អក្សរ នៅ​កំឡុង​ពេល​ទូរស័ព្ទ​របស់​លោក​អ្នក​បិទ​អស់​ថ្ម ឬ​មិន​អាច​ធ្វើការ​ទាកទង​ទៅ​អ្នក​បាន ពេល​នោះ​ជំនួយ​ការ​របស់​អ្នក​នឹង​រាយការណ៍​ជូន​អ្នក​នៅ​រាល់​ការ​ហៅ​ខកខាន​សំខាន់ៗ​របស់​អ្នក។​

តម្លៃ​សេវាកម្ម​

 • ​សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ៖ 1​ សេន​/ថ្ងៃ​
 • សេវាកម្មប្រចាំខែ៖ 30​ សេន​/ខែ​

របៀប​ចុះ​ឈ្មោះ

តាមរយៈ SMS:

 • ផ្ញើ ON1 ​ទៅ​កាន់ 1512 (សំរាប់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ)
 • ផ្ញើ ON ​ទៅ​កាន់ 1512 (សំរាប់សេវាកម្មប្រចាំខែ)

តាមរយៈ USSD:

 • សូមចុច *1512*1# (សំរាប់សេវាកម្មប្រចាំខែ)
 • សូម​ចុច​ *1512*2# (សំរាប់សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃ)

ដើម្បី​ផ្ដាច់​សេវាកម្ម

 • តាមរយៈ SMS: ផ្ញើ OFF ​ទៅ​កាន់ 1521
 • តាមរយៈ USSD: ​ ​ចុច *1521*0#

ប្រើ​ជំនួយ​ ផ្ញើ​ HELP ​ឬ MCA ​ទៅ 1521

ផ្ញើ GL ទៅ 1512 ដើម្បីដឹងអំពីគោលការណ៍ណែនាំ

កាល​កំណត់ និង​លក្ខខ័ណ្ឌ​

 • ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​បង់ប្រាក់​ជា​មុន និង​សេវាកម្ម​បង់ប្រាក់​ប្រចាំខែ​
 • ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ដំណើរការ​ទាំង​ការ​ហៅ​ចេញ​នឹង​ទទួល​ការ​ហៅ​ចូល​ថែម​ទាំង​មាន​ទឹក​ប្រាក់​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ចុះឈ្មោះ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម។​
 • ​ក្នុង​ករណី​ដែល​អតិថិជន​មិន​មាន​ទឹក​ប្រាក់​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ការ​កាត់​ទឹក​ប្រាក់​សេវាកម្ម​អតិថិជន​នូវ​អាច​បន្ត​ប្រើប្រាស់​រយៈពេល 60 ថ្ងៃ​។​