ជំហានទី១: ចុច  *200#  ដើម្បីត្រួតពិនិត្យព័ត៍មានលើស៊ីមកាតរបស់លោកអ្នក ។

ជំហានទី២: ប្រសិនបើព័ត៍មានរបស់លោកអ្នកមិនគ្រប់គ្រាន់ រឺ មិនត្រឹមត្រូវ សុំធ្វើការទាញយកកម្មវិធី mInfo លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដើម្បីកែតំរូវព័ត៍មានរបស់លោកអ្នក រឺ អញ្ជើញទៅកាន់ហាងលក់មិត្តហ្វូនដោយផ្ទាល់ ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកអញ្ជើញទៅកាន់ហាងលក់មិត្តហ្វូនដើម្បីបញ្ជូលព័ត៍មាន សូមលោកអ្នកភ្ជាប់ជាមួយឯកសារ និង លេខស៊ីមកាត ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៍មាន ។ ឯកសារមានដូចជា :

  • ជនជាតិខ្មែរ: អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាព រឺ លិខិតឆ្លងដែន;
  • ជនបរទេស: លិខិតឆ្លងដែន ជាមួយទិដ្ផាការដែលមានសុពលភាព.

សង្ឃដីកា រឺ លិខិតសំគាល់មន្រ្តីរាជការ អាចប្រើប្រាស់បាន ជាមួយព័ត៍មានដូចខាងក្រោម:

  • មានរូបថត
  • នាមត្រកូល
  • មានឈ្មោះ
  • មានលេខសំគាល់ច្បាស់លាស់

ក្នុងករណីជាលិខិតសំគាល់មន្រ្តីរាជការ ក៏ត្រូវមានឈ្មោះក្រសួង និង ត្រាក្រសួង ។

សំរាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមខលទៅកាន់ ១៧៧៧ រឺ +៨៥៥៩៧៩០៩៧០៩៧