តន្រ្តី

Music Fan

តន្រ្តី

IMuzik Fan គឺ​ជា​សេវាកម្ម​ដែល​អតិថិជន​អាច​ចូលរួម​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ស្តាប់​បទ​ចម្រៀង និង​ទាញ​យក​បទ​ចម្រៀង​ដូច​ជា សេវាកម្ម iMuzik service.

តម្លៃសេវាកម្ម៖

  • តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ៖ 2 សេន/ថ្ងៃ
  • តម្លៃហៅចេញ៖ 2 សេន/នាទី
  • ទាញបទចំរៀង៖ 20 សេន/បទ

របៀបប្រើប្រាស់៖

  • តាមរយៈ​IVR៖ ​ហៅទៅ 1573 ហើយចុចលេខ1 ដើម្បីចុះឈ្មោះភ្ជាប់សេវាកម្ម
  • តាមរយៈ​សារ៖ ​សរសេរ​ពាក្យ ON ផ្ញើ​ទៅ 1573
  • ដើម្បី​ផ្ដាច់​សេវាកម្ម ផ្ញើ​សារ OFF ទៅ 1573

​​លក្ខខណ្ឌ៖

  • សេវាកម្មនេះមានសម្រាប់អតិថិជនបង់ប្រាក់មុននិងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ
  • ការគិតថ្លៃនឹងត្រូវកាត់ចេញពីសមតុល្យមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ
  • សេវាកម្មនេះត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។