តន្រ្តី

Music Fan

តន្រ្តី

IMuzik Fan គឺ​ជា​សេវាកម្ម​ដែល​អតិថិជន​អាច​ចូលរួម​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ស្តាប់​បទ​ចម្រៀង និង​ទាញ​យក​បទ​ចម្រៀង​ដូច​ជា សេវាកម្ម iMuzik service.

មុខងារ –អត្ថប្រយោជន៍​

​តាមរយៈ​សារ៖

​ចុះ​ឈ្មោះ​សេវាកម្ម​តាមរយៈ IVR: ​ហៅ​ទៅ 6133 រួច​ចុច​លេខ ១

​ចុះ​ឈ្មោះ​សេវាកម្ម​តាមរយៈ SMS សរសេរ​ពាក្យ ON ផ្ញើ​ទៅ 6133

ដើម្បី​ផ្ដាច់​សេវាកម្ម ផ្ញើ​សារ OFF ទៅ 6133

​ប្រើ​ជំនួយ​ ផ្ញើ​ HELP ទៅ 6133

​តម្លៃ​សេវាកម្ម

​ការ​ហៅ​ចេញ​ ២​សេន​/​នាទី​

​ប្រចាំថ្ងៃ ២​សេន​/​ថ្ងៃ​

​ទាញ​យក​បទ​ចម្រៀង ២០​សេន​/​មួយ​បទ​

​ចំណាំ​៖ កាត់​ទឹក​ប្រាក់​តែ​គណនី​គោល​