តន្រ្តី

តន្រ្តី

Imuzik3G គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននូវតន្ត្រីពេញនិយមតាមរយៈគេហទំព័រ http://music.mobiletv.com.kh ដែលអតិថិជនអាចស្ដាប់ ទាញយកបទចម្រៀង ឬដាក់បទចម្រៀងទៅជា RT, RBT។ អតិថិជនអាចធ្វើការចូលដោយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រ http://music.mobiletv.com.kh

 

តំលៃសេវាកម្ម

 • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ 5 សេន
 • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍ 30 សេន
 • កញ្ចប់ប្រចាំខែ 1 ដុល្លារ
 • ទាញយកបទចម្រៀង 5 សេន
 • ទាញយកវីដេអូ 10 សេន

 

របៀបភ្ជាប់សេវាកម្ម

តាមរយៈSMS

 • កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ សរសេរ ON1 ផ្ញើរទៅកាន់លេខ 1571
 • កញ្ចប់ប្រចាំសប្ដាហ៍ សរសេរ ON2 ផ្ញើរទៅកាន់លេខ 1571
 • កញ្ចប់ប្រចាំខែ សរសេរ ON3 ផ្ញើរទៅកាន់លេខ 1571

តាមរយៈគេហទំព័រ៖ ចូល http://music.mobiletv.com.kh => Register => Agree

 

របៀបផ្ដាច់សេវាកម្ម

តាមរយៈSMS សរសេរ OFF ផ្ញើរទៅកាន់លេខ 1571

តាមរយៈគេហទំព័រ៖ ចូល http://music.mobiletv.com.kh => Un-Register => Agree

ប្រើប្រាស់ការណែនាំ៖ ផ្ញើ HELP ទៅកាន់លេខ 1571

 

លក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 • សម្រាប់អតិថិជនមិត្តហ្វូនបង់ប្រាក់ និងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ
 • អតិថិជនត្រូវទិញជាកញ្ចប់ទិន្នន័យណាមួយរបស់មិត្តហ្វូន
 • ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនត្រូវអាចដំណើរការ 3G, RTSP streaming and Real player។