តន្រ្តី

Imuzik 1772

តន្រ្តី

Imuzik (1772)

​គឺ​ជា​សេវាកម្ម​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ការ ​ផ្លាស់ប្ដូរ​សំឡេង​រង់ចាំ​ពី​សំឡេង​ទូត​...​ទូត​... ​ទៅ​ជា​បទ​ចម្រៀង​ពីរោះៗ​កំប្លែង​ដែល​សម្ដែង​ពី​អារម្មណ៍។ មិត្តភ័ក្ដិ និង​ក្រុម​គ្រួសារ​អ្នក​នឹង​ឮ​បទ​ចម្រៀង​ទាំង​នោះ​នៅ​ពេល​ពួក​គេ​ហៅ​ ទូរស័ព្ទ​ទៅ​អ្នក។​

មុខងារ-​អត្ថប្រយោជន៍

​តាមរយៈ​ការ ​Call: សូម​ហៅ​ទៅ​កាន់​ ១៧៧២ =>​ចុច​លេខ​១ ​រួច​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ដើម្បី​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម​

​តាមរយៈ SMS: សរសេរ​ពាក្យ  ON ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

​តាមរយៈ USSD: ​ហៅ​ទៅ​កាន់ *១៧៧២*១# សម្រាប់​កញ្ចប់​សេវាកម្ម​ធម្មតា ឫ​ហៅ​ទៅ​កាន់ *១៧៧២*២# សម្រាប់​កញ្ចប់​សេវាកម្ម​ឥត​កំណត់​

​បញ្ឈប់​សេវាកម្ម​: ​សរសេរ​ OFF ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២ ​ឬ​ហៅ​ទៅ​កាន់ *១៧៧២*០#

តម្លៃ​សេវាកម្ម​:

​តម្លៃ​ហៅ​ចេញ​: 1.5cents/min

​តម្លៃ​បទ​ចម្រៀង​: 20cents/30days

​តម្លៃ​សេវាកម្ម​: 30cents/30days សម្រាប់​កញ្ចប់​ធម្មតា​

​តម្លៃ​សេវាកម្ម​: 70cents/30days សម្រាប់​កញ្ចប់​ឥត​កំណត់

​មុខងារ​ផ្សេង​ទៀត

វិធី​ទាញ​យក​បទ​ចម្រៀង​

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ SET< ដកឃ្លា >< លេខ​កូដ​បទ​ចម្រៀង > ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

តាមរយៈ​ USSD: សូម​ចុច *1772* ​លេខ​កូដ​បទ​ចម្រៀង​#

​ដើម្បី​ផ្ញើ​បទ​ចម្រៀង​

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ SEND < ដកឃ្លា >< លេខ​កូដ​បទ​ចម្រៀង >< ដកឃ្លា ><​លេខ​ទូរស័ព្ទ​> ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​១៧៧២

សម្គាល់​៖ អតិថិជន​អាច​ផ្ញើ​បទ​ចម្រៀង​បាន ចំពោះ​តែ​អតិថិជន​ណា​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម Imuzik រួចរាល់​ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុន​នឹង​កាត់​ទឹក​ប្រាក់​ចំពោះ​តម្លៃ​បទ​ចម្រៀង ទៅ​លើ​អតិថិជន​ដែល​ផ្ញើ​បទ​ចម្រៀង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។​

ដើម្បី​ស្នើ​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​បទ​ចម្រៀង​

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ NAME < ដកឃ្លា ><​ចំណងជើង​បទ​ចម្រៀង​> ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ CODE < ដកឃ្លា ><​លេខ​កូដ​បទ​ចម្រៀង​> ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

ការ​កំណត់ Imuzik ​សម្រាប់​ឮ​ទូទៅ​

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ DEF < ដកឃ្លា ><​លេខ​កូដ​បទ​ចម្រៀង > ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

​ដើម្បី​ដឹង​ពី​បទ​ចម្រៀង ​Imuzik ​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​កំណត់​រួច​

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ DEFAULT ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ​១៧៧២

ដើម្បី​ដឹង​ពី​បទ​ចម្រៀង​ពេញនិយម​

​តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ TOP ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ NEW ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

​ដើម្បី​លុប​បទ​ចម្រៀង​ចេញ​ពី​បញ្ជី​បទ​ចម្រៀង ​(មិន​ឲ្យ​ឮ​នៅ​ពេល​មាន​គេ​ហៅ​ចូល​មក)

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ DEL <ដកឃ្លា><​លេខ​កូដ​ចម្រៀង> ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

​ដើម្បី​លុប​បទ​ចម្រៀង​ចេញ​ពី​អាល់ប៊ុម​ចំរៀង​របស់​លោក​អ្នក​

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ DELETE <ដកឃ្លា> <លេខ​កូដ​ចម្រៀង> ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ១៧៧២

​ដើម្បី​ដឹង​លេខ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​វែងរតាយ http://imuzik.com.kh

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ PASS ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ​១៧៧២

​ដើម្បី​ថត​ចម្លង​បទ​ចម្រៀង​ដែល​លោក​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​

កំឡុង​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​រង់ចាំ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ពី​អតិថិជន​ផ្សេង​ទៀត​សូម​ចុច​លេខ​១*

​ដើម្បី​ផ្អាក ឬ​ដំណើរការ​ Imuzik ​របស់​លោក​អ្នក​ម្តង​ទៀត​

​តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ ​PAUSE រួច​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​ ១៧៧២ ដើម្បី​ផ្អាក​សេវាកម្ម​

​តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ សរសេរ​ពាក្យ ACT រួច​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​ ១៧៧២ ដើម្បី​ដំណើរការ​សេវាកម្ម​

​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម Imuzik ឲ្យ​អតិថិជន​ផ្សេង​ទៀត​

លោក​អ្នក​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម​សម្រាប់​មិត្តភ័ក្ដិ​ ឬ​ក្រុម​គ្រួសារ​៖

តាមរយៈ​ការ​ផ្ញើ​សារ​សរសេរ​ពាក្យ SHARE <​ចំនួន​ខែ​><​ដកឃ្លា​><​លេខ​ទូរ​សព្ទ័​អ្នក​ទទួល​> ហើយ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់ ​១៧៧២

បញ្ជាក់៖ ក្រុមហ៊ុន​នឹង​កាត់​សេវាកម្ម​ប្រចាំខែ និង​តម្លៃ​បទ​ចម្រៀង​ទៅ​លើ​អតិថិជន​ដែល​ផ្ញើ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​

​លក្ខខ័ណ្ឌ​ប្រើប្រាស់​

អតិថិជន​ត្រូវ​មាន​ទឹក​ប្រាក់​ចាប់​ពី ​៣០​សេន​ឡើង​ទៅ​ដើម្បី​ភ្ជាប់​សេវាកម្ម​

​ប្រព័ន្ធ​នឹង​កាត់​ទឹក​ប្រាក់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​បន្ទាប់​ពី​ប្រើប្រាស់​បាន ​៣០​ថ្ងៃ​

​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ផ្អាក​សេវាកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​ពុំ​មាន​ទឹក​ប្រាក់​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​រយៈពេល ​៦០​ថ្ងៃ​ អតិថិជន​ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ដរាប​ណា​ស៊ីម​របស់​លោក​អ្នក​ដំណើរការ​បាន​ទាំង​ការ​ហៅ​ចេញ និង​ហៅ​ចូល​។

Top Song

No Song Name Singer Song code
1 ប្រពន្ធខ្ញុំទេបង គូម៉ា 5231555
2 ជំងឺនឹកគេ ខេម 5231535
3 មួយណាក៏ដូចមួយណា គូម៉ា 5231556
4 មិនយល់ ICE BAND 5231564
5 ថែខ្លួនផងពេលគ្មានអូនក្បែរ មាសសុខសោភា 5231354
6 អស់ល្បិចពេលស្នេហ៌អូន ខេម  5231429
7 ស្រលាញ់អូនមួយពេលស្រលាញ់គេមួយជីវិត ឆាយ វិរះយុទ្ធ 5570285
8 ហេតុអ្វីយកអូនលេងសេីច  សុខ ពិសី 5570286
9 នឹកតែមិនអាចជួប សុខ ពិសី 5570323
10 សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ ចឺម 5570335
11 ឯកាសារជាថ្មី និច 5570326
12 ទ្រព្យគាប់ចិន្តា ឆាយ វីរៈយុទ្ធ 5570334
13 យើងលែងជាអ្វីនឹងគ្នាទៀតហើយ ខៀវ ដាឡិច 7101951
14 បើដឹងថាបែកក៏មិនចាប់ផ្តើម យ៉ាដា 7101949
15 Sister Brother អាន គុណកូឡា 7101937
16 គេនឹងស្តាយក្រោយ គីមទ្រី&សេនមី 7101948
17 ស្ដាយ សៅ ឧត្តម 9300205
18 10ឆ្នាំ សៅ ឧត្តម 9300299
19 មាននឹកបងទេអូន រិទ្ធ ប្រុសពៅ 9300162
20 តាមប្តីដល់កូរ៉េ សុវណ្ណឌី ធារីកា 9300298