អ៊ីនធឺណិត

BUNDLE

ប្រើប្រាស់WiFiអ៊ីនធឺណិតមិត្តហ្វូនឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានទិន្នន័យទូរស័ព្ទនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត!

គម្រោងទាំងអស់

កញ្ចប់លេខ ០ កញ្ចប់លេខ ១ កញ្ចប់លេខ កំណត់សំគាល់
ប្រ៉ូម៉ូសិនសម្រាប់ទិន្នន័យទូរស័ព្ទ ដំណើរការប្រ៉ូម៉ូសិនសេវាកម្មបន្ទាប់ពីដាក់ស្នើកុងត្រាទៅក្នុងប្រព័ន្ធ

តម្លៃប្រចាំខែ

ដុល្លារ/ខែ

(រួមបញ្ចូល VAT)

0 1 3
ចំនួនសមាជិកក្រុម (អតិបរិមា) ៣-៥
ចំនួនការហៅចេញក្នុងក្រុមដោយឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតកំណត់ ឥតកំណត់
ចំនួនទិន្នន័យផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (3G/4G) ជីកាបៃ ជីកាបៃ ១០ជីកាបៃ
ប្រ៉ូម៉ូសិនសម្រាប់មើលទូរទស្សន៍នៅលើបណ្តាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមិត្តហ្វូន (កញ្ចប់ប្រចាំខែរបស់សេវាកម្មMobileTV)

ចំនួនទិន្នន័យផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ (3G/4G) សម្រាប់សេវាកម្មMobileTV

មិនមាន ឥតកំណត់ ឥតកំណត់
ប្រ៉ូម៉ូសិនសម្រាប់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិត fiber (អាស្រ័យលើជម្រើសរបស់អតិថិជន)

ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់៖

  • សូមស្វែងរកទីតាំងរបស់មិត្តហ្វូនដែលនៅជិតអ្នកបំផុត
  • សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ ០៩៧ ៩ ០៩៧ ០៩៧