សម្រាប់អតិថិជន

 មុខងារ


 ទៅកាន់អ្នកមានគណនីអុីម៉ាន់នី

1.  ចុច *868#.

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ការវេរប្រាក់

4. រើសយកលេខ ១ សំរាប់អ្នកមានគណនីអុីម៉ាន់នី

5. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល

6. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់

7. បញ្ចូលខ្លឹមសារ

8. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

9. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។


 ទៅកាន់អ្នកគ្មានគណនីអុីម៉ាន់នី 

1.  ចុច *868#.

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ការវេរប្រាក់

4. រើសយកលេខ ១ សំរាប់អ្នកមានគណនីអុីម៉ាន់នី

5. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល

6. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់

7. បញ្ចូលខ្លឹមសារ

8. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

9. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។


 ការដកប្រាក់

1. ចុច *868#.

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ២ សំរាប់ការដកប្រាក់

4. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដក

5. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

6. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។


 ការទិញកាតទូរស័ព្ទ 

1. ចុច *868#.

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលចង់បញ្ចូលកាត

4. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់

5. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

6.បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។


 ការទិញកាតទូរស័ព្ទ

1. ចុច *868#

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ៣ សំរាប់ទិញកាតទូរស័ព្ទ

4. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដែលចង់បញ្ចូលកាត

5. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់

6. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

7. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។


 ការកំណត់ 

1. ចុច *868#

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ៦សំរាប់ការកំណត់

4. បញ្ចូលលេខ ១ សំរាប់ប្តូរលេខកូដ PIN រឺ លេខ២ សំរាប់ប្តូរភាសា រឺ លេខ៣ សំរាប់ស្វែងរកភ្នាក់ងារដែលនៅជិត

5. បញ្ចូលលេខ ១ សំរាប់ប្តូរលេខកូដ PIN

6. បញ្ចូលលេខកូដ PIN ថ្មី

7. បញ្ចូលលេខកូដ PIN ថ្មីម្តងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់។


 ការទូទាត់ការចំណាយ

  1. ចុច *868#
  2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល
  3. រើសយកលេខ ៤ សំរាប់ទូទាត់ការចំណាយ
  4. រើសយកលេខ ១ សំរាប់សេវាប្រចាំខែមិត្តហ្វូន
  5. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ រឺ លេខគណនីដើម្បីទូទាត់
  6. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
  7. បញ្ចូលលេខកូដ PIN
  8. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។

 


 តារាងតម្លៃសេវាកម្ម