សម្រាប់ភ្នាក់ងារ

1. មុខងារ


ការចុះឈ្មោះដោយប្រើប្រាស់កាត

1.  ចុច *868*222#

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ១ ដើម្បីចុះឈ្មោះ

4. រើសយកលេខ ១ ដើម្បីចុះឈ្មោះដោយមានកាត

5. បញ្ចូលលេខកាត

6. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ

7. បញ្ចូលឈ្មោះអតិថិជន

8. បញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ រឺ លេខលិខិតឆ្លងដែន

9. បញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

10. រើសយកភេទប្រុស រឺ ស្រី

11. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

12. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។

 


ការចុះឈ្មោះដោយមិនមានការប្រើប្រាស់កាត

1.  ចុច *868*222#

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ១ ដើម្បីចុះឈ្មោះ

4. រើសយកលេខ ២ ដើម្បីចុះឈ្មោះដោយគ្មានកាត

5. បញ្ចូលលេខកាត

6. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ

7. បញ្ចូលឈ្មោះអតិថិជន

8. បញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ រឺ លេខលិខិតឆ្លងដែន

9. បញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

10. រើសយកភេទប្រុស រឺ ស្រី

11. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

12. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។


ការដាក់ប្រាក់

1. ចុច *868*222#

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ២ ដើម្បីដាក់ប្រាក់

4. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល

5. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់

6. បញ្ចូលលេខកូដ PIN


ការដកប្រាក់

1. ចុច *868*222#

2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល

3. រើសយកលេខ ៣ ដើម្បីដកប្រាក់

4. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល

5. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់

6. បញ្ចូលលេខកូដ PIN

 


ការវេរប្រាក់ដែលគ្មានគណនីអុីម៉ាន់នី

  1. ចុច *868*222#
  2. រើសយកលេខ ១ សំរាប់ប្រាក់ដុល្លារ រឺ លេខ ២ សំរាប់ប្រាក់រៀល
  3. រើសយកលេខ ៤ ដើម្បីវេរប្រាក់ដែលគ្មានគណនីអុីម៉ាន់នី
  4. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអ្នកផ្ញើ
  5. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទអ្នកទទួល
  6. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់
  7. បញ្ចូលខ្លឹមសារ
  8. បញ្ចូលលេខកូដ PIN
  9. បញ្ចូលលេខ ១ ដើម្បីបញ្ជាក់។


2. តារាងតម្លៃសេវាកម្ម